Pedagogisch klimaat

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

 

Wij vinden het van belang dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van de groep als sociale werk- en leerplek. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep / op school. Vanuit deze basis willen we dat er gewerkt wordt in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. Vanuit hier willen we de kinderen succes ervaringen laten opdoen, zich vertrouwd laten voelen. Daarnaast richten we ons ook op het individu, hij/zij is autonoom, mag zijn wie het is en laten zien wat hij of zij kan.

Werkwijze Sociale opbrengsten

Onze school werkt vanuit de methode De Vreedzame school wat betreft de sociaal emotionele ontwikkeling van elk individueel kind. We monitoren de sociale veiligheid met het volgsysteem Zien. Onze school streeft naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonder elkaar.

Samenwerking school en ouders

Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als een kind weet dat als er een probleem is, ouders en school daar samen goed over kunnen praten. En beiden het belang van het kind op het oog hebben. Daarom stimuleert De Vreedzame school deze samenwerking met opdrachten voor thuis. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 krijgen hier kletskaarten voor mee naar huis.

Vreedzame school

Sociale vaardigheid is een van de belangrijkste onderdelen in de maatschappij en daarom krijgt dit ook veel aandacht in onze school. Een goede omgang met elkaar vinden wij waardevol en daarom besteden wij hier volgens een programma en structuur in een doorlopende lijn van groep 1 tot en met 8 aandacht aan in de vorm van de Vreedzame School. Er wordt per jaargroep gewerkt met een planning van 6 blokken:

Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming)
Blok 2: We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing)
Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen)
Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)
 
Na elk blok volgt een verslag middels een nieuwsbrief zodat u ook thuis met uw kind over de geleerde vaardigheden kunt praten.
 

Pesten en preventie

We spreken van pesten als het negatieve gedrag naar een ander doelbewust is, langere tijd aanhoudt en er sprake is van machtsongelijkheid. Lang niet alles is dus pesten. Uit wetenschappelijke literatuur over pesten blijkt dat je moet uitgaan van het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep om pesten te voorkomen.

De Vreedzame school zet de kracht van de groep in tegen pesten.
Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. De Vreedzame school leert kinderen hoe dat moet. Met een structureel, goed doordacht programma dat meetbaar is in de SuccesSpiegel en daarmee al aan een belangrijke eis van de Inspectie van het Onderwijs voldoet.