Onze School

Onze school is een levens- en werk- gemeenschap waar het kind centraal staat. De Oanrin is een Christelijke basisschool. Op onze school wordt eigentijds onderwijs gegeven vanuit de christelijke identiteit, waarden en normen. Dit onderwijs bereidt kinderen voor op een volwaardige plaats in de huidige en toekomstige samenleving. We willen in een geborgen sfeer de kinderen naar eigen kunnen laten ontwikkelen en laten presteren, waarbij ze eigen verantwoordelijkheid dragen.

 

                        ‘De Oanrin:’ springplank naar een kansrijke toekomst’

 

Ons streven is erop gericht ervoor te zorgen dat elk kind met plezier naar onze school komt, er lachend werkt en er op het eind van de dag opgewekt vertrekt.

Als we daarin slagen, komt het leren vanzelf.

We doen er vervolgens alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. Anders gezegd: we stimuleren uw kind om te gaan woekeren met de eigen individuele mogelijkheden.

De christelijke basisschool “De Oanrin” wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein.

In veruit de meeste gevallen lukt dit door de ongeschreven regels aan te bieden en deze te onderhouden, maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met de kinderen te maken.

Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met elkaar dienen om te gaan.

Dat dit niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het kinderen moeten leren en daar dus energie in moeten steken.

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan.

Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in een enkel geval systematisch door andere kinderen wordt gepest.

Dan kan een kind zodanig in de knoop komen met zijn schoolomgeving, dat de ongeschreven regels van de leerkracht niet meer voldoende veiligheid bieden en daarmee de gewenste ontwikkeling onderbreken. In een dergelijk geval is het van groot belang dat de leerkracht onder ogen ziet, dat er een ernstig probleem in zijn of haar groep is. In een klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, worden ook de pedagogische structuur en de veiligheid ernstig aangetast. Voor “De Oanrin” is dat een niet te accepteren en ongewenste situatie.

In het pestprotocol is vastgelegd hoe we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag. Op de klassenouderavonden aan het begin van het schooljaar zal het pestprotocol aan de orde worden gesteld.

Inhoudelijk gestalte geven aan de school betekent voor de Oanrin dat:

  • de sfeer in onze school veilig en vertrouwd is
  • er voortdurend sprake is van afwisseling van activiteiten
  • we ook buiten de schoolmuren treden en leren
  • ouders steeds betrokken worden bij het onderwijs
  • we alert zijn op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen ervan
  • we niet alleen gericht zijn op het ontplooien van de intellectuele vaardigheden, maar ook op de talenten van hart en handen
  • we de ons beschikbare tijd zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten
  • we extra zorg en aandacht besteden aan kinderen die op enigerlei wijze uit de boot dreigen te vallen
  • we zorg dragen voor orde en regelmaat