Missie en Visie

Algemeen

De Oanrin is een christelijke basisschool. De school wordt, samen met nog 9 andere scholen in de gemeente, bestuurd door Noventa te Buitenpost. De Bijbel is wezenlijk en richtinggevend voor het onderwijs en voor het overige werk van de vereniging. We willen in een geborgen sfeer de kinderen naar eigen kunnen laten ontwikkelen en laten presteren, waarbij ze eigen verantwoordelijkheid leren dragen.

De Oanrin: onmisbaar voor de sprong in de grote wereld

Onze visie en missie trachten we te bereiken door te werken vanuit de volgende uitgangspunten:
We proberen alle kinderen het volgende te bieden:

 • Sociale aspect
  Alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten zo worden benaderd.
  De mens is een sociaal wezen. Hij heeft anderen nodig en anderen hebben hem nodig. De ontwikkeling van sociale – en sociaal emotionele vaardigheden zijn daarom van grote waarde. Binnen onze school willen we daarom de onderlinge relaties laten kenmerken door: vertrouwen, veiligheid, verbondenheid, verdraagzaamheid, openheid en respect. Ook naar buiten toe willen wij onze normen en waarden uitdragen.
 • Veiligheid
  Wij willen een veilig werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten zodat er een basis is voor een optimale persoonlijke ontwikkeling.
  Die veiligheid realiseren we door een positieve houding, duidelijke regelgeving en open communicatie met de kinderen, leerkrachten, ouders en overige relaties. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het voorkomen en bestrijden van “pestgedrag”.
  Zorgen voor elkaar en de omgeving zien wij als een belangrijke opdracht voor de kinderen en de leerkrachten.
 • Persoonlijke ontwikkeling
  We werken aan een brede persoonlijke ontwikkeling waarin naast het verwerven van kennis en inzicht, creativiteit en sociale vaardigheden een plaats krijgen. Ook gaat het om het zich eigen maken van gedragspatronen, normen en waarden, welke voor het kind als mens van nu en later van belang zijn.
  Hierbij houden we rekening met de eigen mogelijkheden van de kinderen en de mogelijkheden die op groeps -/schoolniveau gerealiseerd kunnen worden. Deze brede persoonlijke ontwikkeling is ook van toepassing binnen het personeels -beleid op onze school.
 • Onderwijskundig concept en strategische doelen
  De Oanrin werkt nu met een leerstofjaarklassensysteem. Maar beoogt in de toekomst toe te werken naar meer momenten van groepsdoorbrekende momenten. Er wordt aansluiting gezocht bij de individuele instructiebehoefte van het kind. In deze visie verwerkt het ene kind ook nadrukkelijk meer en andere leerstof dan een ander kind. De grote verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen brengt met zich mee dat binnen de groepen voor voldoende differentiatie moet zijn. Alleen daardoor kan elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. We proberen de school zodanig te organiseren, dat in niveaugroepen gewerkt wordt bij die vakgebieden waar dat mogelijk en nodig is.

Belangrijke punten in dit verband zijn:

 • een gezellige en ontspannen sfeer;
 • een uitstekend voorbereide en toegeruste leerkracht;
 • kinderen die goed zelfstandig kunnen werken; zelfsturend leren en reflecteren;
 • een optimale tijdsbesteding: effectieve leertijd en instructie;
 • extra hulp bieden in de klas, aangevuld c.q. pre-teaching door de remedial teacher/groepsleerkracht;
 • goede klassenorganisatie (administratie, samenwerken);
 • effectieve inrichting van de onderwijskundige ruimten;
 • instructie op maat
 • op tijd meten (= weten).
 • creëren van een taalrijke taal- en leesomgeving