Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op “De Oanrin” ook zo. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Samen zullen we naar een oplossing zoeken. Heeft u een serieuze klacht over gedragingen of beslissingen van het bevoegd gezag of van een personeelslid, over de inrichting van het onderwijs, geweld, discriminerend gedrag en/of seksuele intimidatie, dan kunt u dat melden bij de contactpersoon van de school. Dit is de directeur.
Eventueel kan deze contactpersoon besluiten de klacht voor te leggen aan de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon, dhr. Jan Kuipers. (tel. 0511-543060)
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ook gaat hij na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.
Desgewenst verleent hij de klager bijstand. De vertrouwenspersoon is tevens adviseur van het bevoegd gezag.
De Vereniging Noventa te Achtkarspelen is aangesloten bij de Landelijke Klachten- commissie Primair en Voortgezet Onderwijs.
Wanneer u een klacht heeft over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

Vertrouwenspersoon voor kinderen en hun ouders

Elke school van Noventa heeft een vertrouwenspersoon voor kinderen. Kinderen van onze scholen kunnen klachten en zorgen rondom veiligheid en gedrag bij deze vertrouwenspersoon melden. De vertrouwenspersoon zal in gesprek gaan met het kind en zo mogelijk samen met het kind het probleem oplossen. De vertrouwenspersoon voor kinderen kan op basis van de klacht ook besluiten melding te doen bij de directeur van de school, het bestuur of bij de externe vertrouwenspersoon.
Op onze school is Tia Zuidersma de vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders.